Strømpris2

Strømpriser og utleie

Vanskelig situasjon for hytteeiere - mulighet for kansellering

Hvordan påvirker dagens strømpriser utleie av private hytter?

Strømprisene har tidligere ligget på godt under 1 kr pr KWt. Nå er situasjonen annerledes, og med et forbruk pr dag på en normal hytte på ca 150 til 200 KWt så utgjør dette en kostnadsøkning for eier fra ca 200,- kr. pr dag til 1000,- pr. dag hvis gjennomsnittsprisen blir 5 kr/Kwt. Dette er en stor kostnadsøkning. Pga. dette ser vi oss nødt til å sette en grense dersom vi får helt ekstreme strømpriser.

 

En grense for ekstreme strømpriser

Vi har satt denne grensen ved 6 kr/KWt. Da forbeholder vi oss retten på vegne av hytteeier å kunne kansellere bookingen og refundere innbetalt leie til deg som leietaker. Du som gjest vil eventuelt kunne få muligheten til å betale for strømkostnad som overstiger 6 kr/KWt og dekke denne strømkostnaden. Vi vil da måtte fakturere et strømdepositum. Vi beklager dette, men strømprisene har blitt en så stor uforutsett variabel at det gjør utleie av private hytter vanskeligere, og derfor må vi bidra til å redusere risiko gjennom dette forbeholdet dersom prisen går over 6,- pr KWt.

Vi har nå valgt å finne en gylden middelvei og så håper vi at strømprisene vil normalisere seg i løpet av det nærmeste året. Løsningen er at vi nå har justert prisene noe opp, vi ber dere gjester om å ikke sløse unødvendig med strøm og at vi nå gir et signal om at oppholdet kan bli kansellert ved ekstreme prisøkninger på strøm. 

Vi håper dere som leier av oss og har fulgt oss gjennom mange år har forståelse for dette.

 


 

English version:

How do current electricity prices affect the rental of private cabins?

Electricity prices have previously been well below NOK 1 per kWh. Now the situation is different, and with a consumption per day in a normal cabin of approx. NOK 200 per day to NOK 1,000 per day if the average price is NOK 5/kWh. This is a large cost increase. Because of that we see ourselves having to set a limit if we get absolutely extreme electricity prices.

 

A limit for extreme electicity prices 

We have set this limit at NOK 6/kWh. In that case, we reserve the right on behalf of the cabin owner to be able to cancel the booking and refund the paid rent to you as the tenant. You as a guest will possibly be able to pay for electricity costs that exceed NOK 6/kWh and cover this electricity cost. We will then have to invoice an electricity deposit. We apologize for this, but electricity prices have become such a large unforeseeable variable that it makes renting out private cabins more difficult, and therefore we must contribute to reducing risk through this caveat if the price goes over NOK 6 per KW.

We have now chosen to find a golden mean and then we hope that the electricity prices will normalize within the next year. The solution is that we have now adjusted the prices up somewhat, we ask you guests not to waste electricity unnecessarily and that we are now giving a signal that the stay may be canceled in the event of extreme price increases in electricity.

We hope that you who rent from us have followed us for many years and understand this.

Har du spørsmål? Ta kontakt!
+47 61342900
minutt gjenstår
0 Lintøy
Utvask
Fullfør